. (-). (48267) 3-15-53,    :  (48267) 3-15-53,    andro.sportskola@mail.ru


2015-2016 .

2018-2019 .

2019-2020 .